🔅 اگر با حقوق گرفتن میشد ثروتمند شد الان خیلی ها وضع مالی خوبی داشتن 💰 رمز موفقیت آدمهای باهوش و ثروتمند چیز دیگری است.