به طور خلاصه یک سرمایه گذارئ موفق شامل ، انجام تعدادئ از تصمیمات درست و پرهیز کردن از انجام اشتباهات جدئ است .