تصمیم شبیه ماهی است، گرفتنش آسان است و نگه داشتنش دشوار.