پاسخ این است که مردم بر این باورند که قادر به تبادل پول با کالاها و خدمات در آینده هستند. این باور تا زمانی که مردم از تورم آینده نمی ترسند ادامه دارد.