پول جمع کردن خودش هنره هنری که خیلیا ندارن ولی به اندازه جمع کردن خوبه خدا یکبار به من این موهبت زندگی رو داده و اگر قرار باشه فقط به فکر زیاد کردن پول باشم زندگی خودمو ویران کردم و زندگی وراث رو آباد!! پول بنده ی من هست من بنده پول نیستم.