پس انداز: آنچه که بعد از خرج کردن
می ماندرا پس انداز نکنید، آنچه را که بعد از پس انداز کردن می ماند خرج کنید.