طبقه بندی افراد در برابر تغییر افراد در مقابل تغییر چهار دسته هستند: تغییر را می سازند؛ تغییر را پیش بینی می کنند؛ با تغییر ، تغییر می کنند؛ در برابر تغییر مقاومت می کنند؛ گروه اول کار آفرینان گروه دوم مدیران، گروه سوم طبقه متوسط گروه چهارم افراد جاهل هستند.