بهترین نوع سکه جهت سرمایه گذاری طرح جدید با تاریخ سال ۸۶ است بیشترین خرید و فروش سکه هم همین رقم سکه است.