هیچ چیز خطرناکتر از این نیست 

که کسب و کار  بسازیم که در آن 

کارکنان  حس کنند 

هیچ سهمی در آن ندارند

 کارکنانی که حس میکنند 

سهمی در جامعه دارند 

از آن  سازمان محافظت می کنند

 ولی اگر چنین احساسی نداشته باشند ، نا خودآگاه میخواهند آن برند  را نابود کنند .