اگر ایده ای به ذهنتان رسیده است، شما ۱۰% شانس موفقیت دارید.


✳️ اگر آگاهانه بخواهید ایده تان را به اجرا در بیاورید، تا ۲۵% شانس موفقیت دارید.


✳️ اگر برنامه زمان‌بندی شده برای ایده تان داشته باشید تا ۴۰% شانس موفقیت دارید.


✳️ اگر برنامه گام‌به‌گام و اجرایی برای ایده تان داشته باشید تا ۵۰% شانس موفقیت دارید.


✳️ اگر به خودتان یا کسی قول دهید که ایده تان را به سرانجام برسانید تا ۶۵% شانس موفقیت دارید.


✳️ اگر مربی و فرد باتجربه‌ای کنارتان قرار بگیرد و شما را یاری دهد تا ۹۵% شانس موفقیت خواهید داشت.


🗣 #کن_بلانچارد؛ نویسنده و سخنران حوزه مدیریت