دو تولید کننده جوراب برای فروش جوراب های فروشگاهشان به جزیره‌ای اعزام شدند. تولیدکننده اول پس از ورود به جزیره با حیرت فهمید که هیچ‌کس جوراب نمی‌پوشد. فورا تلگرافی به دفتر کارخونه در شیکاگو فرستاد و گفت: فردا برمی‌گردم. اینجا هیچ‌کس جوراب نمی‌پوشد. تولید کننده دوم هم از دیدن همان واقعیت حیرت کرد. فورا این تلگراف را به دفتر کارخونه خود فرستاد: لطفا 1000 جین جوراب بفرستید. اینجا همه جوراب لازم دارند. فرق بین مانع و فرصت چیست؟ نگرش ما نسبت به آن.