✏مطالعه در لغت به معنی نگریستن به هر چیزی برای واقف شدن به آن، تامل و تفکر، نظر به دقت است. افراد زیادی در جوامع جهت سر گرمی روزنامه، کتاب و ... میخوانند نمی توان آنها را اهل مطالعه دانست. ✏مطالعه همراه با پرسش ،جستجو و تفکر است. چه بسیار افراد در ضمن حضور در طبیعت و محل کار ،تماشای تلوزیون، شنیدن رادیو و... بدون کتاب در حال مطالعه اند و ما آنها را اهل مطالعه نمی دانیم. ✏به آمار های منتشر شده در مورد میزان مطالعه جوامع باید به دیده تردید نگریست.