تعصب و نداشتن انعطاف کافى، همیشه زندگى را دشوار و موفقیت را ناممکن مى‌کند.