پرندگانی که در قفس به دنیا می آیند، تصور میکنند که پرواز یک بیماری است! فراموش نکنیم زندان همیشه میله های آهنی نیست گاهی فکرهای ندیدنی است.