البته در نظر داشته باشید که بسیاری از افراد که در جهت حباب سرمایه گذاری میکنند تا زمان ترکیدن حباب سود بسیاری به دست خواهند آورد . نکته آن است که اگر شما باهوش باشید و بدانید حبابی در حال بزرگ شدن است، برای شما صرف دارد که وارد بازی شوید اما باید بدانید چه زمانی همه چیز را به پول نقد تبدیل کنید.