گردش پول یک آدم بی پول یا آدم جوانی که هنوز منزل پدری است و شغل ندارد: درآمد: چک حقوقی مخارج: مالیات-خوراک -اجاره خانه-پوشاک-تفریحات گردش پول یک فرد متوسط جامعه: درآمد:چک حقوقی مخارج:مالیات-رهن خانه مخارج ثابت:خوراک-پوشاک-تفریحات بدهی:رهن خانه-وامهای مصرفی-دیون کارت اعتباری گردش پول یک آدم پولدار و مرفه: درآمد: سودهای سهام-بهره ها-درآمد حاصل از اجاره-در آمد حاصل از امتیاز دارایی: سهام-اوراق قرضه-سفته-ا***ک ومستقلات- دارایی غیر صوری .