امروزه اکثر مردم آدم آهنی هستند.در زندگی خود کورکورانه از عوام تقلید میکنندآنها فقط وجود داآنها زندگی نمیکنند.

اکثر مردم امروزه خوشبخت ،موفق و تندرست نیستند.پس چرا از آنها تقلید کنید؟

مثل آنها فکر نکنید وگرنه به سرنوشت آنها دچار خواهید شد.نترسید و برخلاف جریان عمومی شنا کنید.