فرصت های واقعی واسه #موفقیت، در شخصیتِ خودِ فرد قرار داده نه شغلش! 
#زیگ_زیگلار