هر کس بخواهد کاری را انجام دهد راهش را پیدا می کندو هر کس نخواهد کاری را انجام دهد، بهانه اش را . . .

همیشه دنبال راه باشیم نه بهانه.

آینده هرگز اتفاق نمی افتد، 

بلکه ساخته می شود . . .