انسانهای بی #هدف تا آخر عمر ابزار انسانهای #هدفمند خواهند شد...