اگر کسی درون خود یک من محکم و استوار نداشته باشد، نمی تواند #تغییرات زندگی را تحمل کند.

کلید توانایی تحمل تغییرات این است که خودت را "بشناسی"،بدانی که چه "ارزشی" داری،و از زندگی "چه می خواهی"

این سه باید در ذهن تو ثابت باشند و فقط با اراده تو تغییر کنند،نه با تغییرات بیرون...