قانون فقر : افراد فقیر، تنها به این دلیل #ثروتمند نیستند زیرا تصمیم نگرفته اند ثروتمند شوند.