#فرصت ها خودشون نمیان در بزنن! اونا زمانی خودشون رو به شما نشون میدن که شما بزنین در رو بشکونین تا ببینینشون!


کیل چندلر