تمامِ نتوانستن‌های زندگی و نشدن‌های اتفاقات همه از #نگرش خودمان ریشه می‌گیرد. 

وقتی به عدم امکانِ چیزی فکر می‌کنیم،ذهنمان تلاش می‌کند راهی بیابدتا آنچه فکر می‌کنیم حقیقت یابد تا بعدتر با خیال راحت بگوییم؛

دیدید؟ می‌دانستم! 

همه‌ی اتفاقات خوب ممکن هست، نه تنها ممکن، حتی ساده و نزدیکند،کافی‌ست باور داشته باشیم!!