خودتان را در جمع کسانی قرار دهید که شما را به سمت بالا می کشند. اگر چنین کسی پیدا نشد، تو برای دیگری چنین فردی باش. خداوند با تو خواهد بود.