کسی که همیشه همرنگ جماعت می شود، معمولا فراتر از آنها پیش نخواهد رفت. کسانی که به تنهایی، مسیری را طی می کنند، قطعا به جاهایی می روند که کسی قبلا در آنجا نبوده است.