هرگز با تمام داراییتون وارد بازار سرمایه نشوید. چرا؟ فقط به یک علت آن هم این است که استرس از دست دادن سرمایه شما را از پیش بازنده خواهد کرد.