۱ : هیچ وقت کم نیار ۲ : هیچوقت قانون شماره ۱ رو فراموش نکن...