هر نوع بدهی که باعث مصدود شدن تفکر سرمایه گذاری شود ممنوع و هر نوع بدهی که از تفکر سرمایه گذاری شکل گیرد مفید و سود آور خواهد بود.