برای جلوگیری از حذف شدن در بازی زندگی، باید تغییراتی را در خودمان و زندگی‌مان به وجود آوریم. کلیدهای این تغییر عبارتند از: کلید اول: خواستن کلید دوم: خالی کردن ذهن از تعصب‌ها کلید سوم: باور مثبت نسبت به خود کلید چهارم: عمل کردن به یاد داشته باشیم که عظمت زندگی تنها به دانستن نیست، بلکه تلفیقی از علم و عمل است.