شما باید تمامی این سوالات را قبل از ورود به معامله در روی کاغذ از خود میپرسیدید و تا خودتان را قانع به ورود نمدیدید این کار را انجام نمی دهید . عواملی که حتما قبل از ورود به یک معامله باید در نظر گرفته شود : اول مدت زمان تعیین شده برای ماندگاری در بازار است دوم تعیین نقطه ورود و از آن مهمتر زمان خروج از آن معامله می باشد . سوم تعیین ریسک به ورود به آن معامله و...... شاید تجربیات به همین علت با ارزش است.