گاهی وقتها از نردبان بالا میروی تا دستان خدا را بگیری... غافل از اینکه خدا پایین ایستاده و نردبان را محکم گرفته که تو نیفتی