راز+++ اینکه چه اتفاقی افتاده ( گذشته قیمت ) بسیار مهم تر از آن است که چرا آن اتفاق رخ داده 🤔 یک تحلیلگر تکنیکی قیمت همه چیز را میداند ولی شاید ارزش واقعی هیچ چیز را نداند. تحلیل گران تکنیکی فقط با دوچیز سر و کار دارند: 1. قیمت فعلی چیست؟ 2.گذشته ( پیشینه ، تاریخچه، سابقه ) تغییرات قیمت چیست؟ قیمت نتیجه تقابل نهایی نیروهای عرضه و تقاضا است . هدف تحلیل گر پیش بینی جهت حرکت قیمت در آینده می باشد. تحلیل تکنیکی با تمرکز بر روی قیمت و فقط قیمت ، نمایانگر یک دیدگاه مستقیم است. بنیادگراها ( فاندامنتالیستها ) بدنبال علل تغییر ات در قیمت می گردند . در حالیکه تکنیکی ها اعتقاد بر این دارند که بهترین راهنمای سرمایه گذار وضعیت و موقعیت کنونی قیمت می باشد و علت تغییر قیمت چندان اهمیتی ندارد.