☝☝☝ شما می توانید در معامله‌گری موفق باشید، به شرطی که بپذیرید معامله‌گری یک حرفه‌ی کاملا جدی و عُقلایی است. معامله گریِ احساسی و فاقدِ دانش و تعقل، کاملا مهلک و مرگ‌بار خواهد بود. برای کمک به کسب اطمینان از موفقیت خودتان باید مدیریت محتاطانه و محافظه‌کارانه‌ی پول را یاد بگیرید و تمرین کنید. یک معامله‌گر حرفه ای با همان دقتی حواسش به سرمایه‌اش است که یک غواص حرفه ای به مخرن اکسیژن