در الگوی گردش نقدینگی تناسب فی ما بین دو اصطلاح " درآمد " یا پولی که بدست می آوریم و " مخارج " یا پولی که از دست می دهیم، فقیر، متوسط یا ثروتمند بودن ما را نشان می دهد. سوالی که مطرح می باشد. برای داشتن الگوی گردش نقدینگی یک فرد ثروتمند چه کاری باید انجام بدهیم؟ در پاسخ باید گفت: باید همانند ثروتمندان عمل کنیم یعنی درآمدمان را افزایش و مخارج مان را کاهش دهیم و همانند ثروتمندان بیاندیشیم و با مهارتهای بازی ثروت یا قوانین توانگری آشنا شویم.