هرگز تسلیم نشوید امروز سخت است و فردا از آن هم سخت تر خواهد بود اما پس فردا برایتان روز روشنی است