جریانهای بی #هدف

دو هزار سال پیش فیلسوف رومی لوسیوس سنکا (Lucius Annaeus Seneca) گفته است: « برای کشتی ای که مقصدش نامعلوم باشد هیچ باد موافقی نمی وزد. »


تحقیقات نشان داده که احتمالاً بیش از 97 درصد از مردم #هدفگذاری نمی کنند:


•30 درصد از مردم بی تفاوتند، آنها هیچ هدفی در زندگی ندارند، فقط زمانی دست به کاری می زنند که کس دیگری به آنها بگوید که چه کاری را، کجا و چگونه انجام دهند.


•حدود 50 درصد واکنشی عمل می کنند. آنها به جای آن که سعی کنند بانی تغییرات یا اداره کنندهء سرنوشت خویش باشند، فقط به اتفاقات واکنش نشان می دهند. آنها سراسر زندگی خود کار می کنند تا دیگران به اهدافشان برسند.


•بیش از 10 درصد افراد در رؤیا زندگی می کنند. مغز آنها پر از نقشه های خیال بافانه برای کسب شهرت و دولت است. متأسفانه #اهداف آنها چنان نامشخص و غیر واقعی است که نمی توانند قدم های لازم عملی را برای واقعیت بخشیدن به آنها بردارند.


•فقط 10 درصد از افراد جامعه عامل هستند. به جای این که منتظر شوند تا دیگران به آنها بگویند که چه بکنند، یا در مقابل اتفاقاتی که به آنها تحمیل می شود واکنشی عمل کنند یا زندگی را با خیالبافی هدر دهند، روی پای خود می ایستند و #فرصت ها را برای خود می سازند. به جای آن که در زندگی به بازی گرفته شوند برای خود نقشی در این بازی می سازند. 

آنها بانی #تغییرات و اداره کننده فعال زندگی خود هستند. آنها به تغییرات نه به عنوان تهدید بلکه یک فرصت نگاه می کنند، هر چند که هنوز در میان همین گروه نیز هدفگذاری به صورت گاهگاهی و تصادفی انجام می گیرد.