فرمول محاسبه «اختلاف متراژ» در آپارتمان‌ها عرف فعلی بازار معا***ت مسکن درخصوص جبران اختلاف متراژ در واحدهای معامله شده به این صورت است که در شرایطی که متراژ واحد مس***ی خریداری شده کمتر از متراژ نهایی آپارتمان، اعلام و فروخته شده باشد، خریدار مابه التفاوت مبلغ خرید را در ازای هر مترمربع متراژ اضافی به قیمت «زمان خرید» محاسبه و به فروشنده پرداخت می‌کند. همچنین در صورتی که متراژ نهایی آپارتمان کمتر از متراژ اعلام شده ‌وفروخته شده به خریدار اشد، فروشنده مابه‌التفاوت متراژ را به قیمت «زمان فروش» محاسبه و به خریدار بازپرداخت می‌کند. هرچند در برخی موارد اختلاف متراژ براساس قیمت روز مسکن محاسبه و پرداخت می‌شود اما عرف فعلی بازار مسکن بازگرداندن یا پرداخت مبلغ اختلاف متراژ بر حسب «قیمت زمان انجام معامله» است.