چگونه وام بگیریم ، از کدام بانک ، شرایط و نحوه پرداخت وام ، درصد سود بانکها و موسساتکی از بهترین سایتهای که به  این سوالات پاسخ می دهد سایت ذیل است:


https://www.rade.ir/