اگر با وجود عدم آگاهی نسبت به بازار سرمایه، هنوز هم برای ورود به آن مصمم هستید، تنها توصیه ما به شما در انتخاب سهام، خرید سهام مربوط به صندوق های سرمایه گذاری و همچنین عرضه های اولیه سهام است که اغلب سود آور می باشد.