میگویند هنگامی که در آمریکا همه در جستجوی طلا بودند یک نفر با فروش بیل میلیونر شد اما طلا کسی را میلیونر نکرد. بعضی وقتا برای موفقیت دنبال کار های آسان بروید!