ویژگی مثبت ورود به بازار سرمایه آن است که نرخ بازده مورد انتظار آن نسبت به بسیاری حوزه های دیگر بالاتر است. به طوری که می توان با یک سرمایه گذاری هوشمندانه، در مدت زمانی بسیار کوتاه سرمایه خود را دو برابر کنید. اما نکته بسیار مهم آن است که این امر مستلزم دانش و همچنین اختصاص وقت قابل توجهی در هر روز به این کار است.