زمانی که یک منبع پس انداز اضطراری ایجاد کردید، بسیار مهم است که از آن فقط برای مواقع اضطراری استفاده کنید! معنی اضطرار و ضرورت را همگی می دانیم، اما برخی از آنها را برای شما مثال می زنیم:

هزینه های درمانی الزامی که توسط بیمه پوشش داده نمی شوند مخارج و هزینه های شخصی در هنگام عدم اشتغال پوشش دادن یک هزینه سنگین پیش بینی نشده مانند قبض برق و یا مالیات! تعمیرات اساسی خودرو و یا مسکن