از پس انداز اضطراری خود برای موارد زیر استفاده نکنید: تراز کردن بودجه خود (رساندن میزان درآمد به هزینه ها) خریدن یک ست مبلمان جدید! مسافرت و گردشگری خریدن لوازم الکتریکی خانگی زمانیکه وسیله موجود سالم و کافی است پرداخت قبض های جاری تلفن همراه و شارژ اینترنت و ...