پدر بی پول می گفت . خوب درس بخوانید تا به مدرک عالی دست یابید تا استاد دانشگاه شوید و یا شغلهای خوبی به دست آورید . پدر پولدار می گفت خوب درس بخوانید تا یاد بگیرید نقش پول چیست و چگونه می توان آن را به خدمت درآورد و در نهایت استفاده از آن برد من برای پول کار نمی کنم اینها کلماتی بودند که او بارها و بارها تاکیدو تکرارش می کرد  بلکه پول است که برای من کار می کند .