یک سیاست کلی موفق اینه که هر وقت همه میخرند شما بفروش و بالعکس