زمان و پول ناچیز 

 زمان و پول منابع گرانبهایی هستند و تقریبا هیچ فرد جویای موفقیتی را نمی توان یافت که تا به حال ادعا کرده باشد پول یا زمان اضافی در اختیار داشته است.