راز+++

همیشه تغییرات بازار را بررسی کنید.

یعنی زمانیکه بازار کاهشی است اما میزان کاهش به تدریج افت می کنه می تواند اخطار شروع روند افزایشی باشد.

و زمانی هم که بازار افزایشیه اما میزان افزایش به تدریج کاهش پیدا میکنه احتمال دارد که به زودی روند کاهشی آغاز گردد..