اگر ایمان داشته باشید که موفق می شوید حتما موفق خواهید شد... نیروی ایمان نه چیزی سحر انگیز است و نه اسرارآمیز ایمان به این شکل عمل می کند : اعتقاد به اینکه " من از عهده این کار بر می آیم " ، قدرت ، مهارت و انرژی لازم را برای موفقیت در اختیارمان می گذارد . هرگاه باور داشته باشیم که می توانیم کاری را انجام دهیم ، روش انجام دادن آن کار پیدا می شود . دیوید جوزف شوارتز