ثروتمند شدن

ثروتمند شدن

میلیونها نفر از مردم کره زمین معتقدند محکوم به فقر،شکست و ناکامی هستند.آنها گمان می کنند وضعیت زندگیشان  برایشان مقدر شده و هرگونه تلاشی برای خارج شدن از شرایط موجودشان،تلاشی بیهوده و غیر موثر خواهد بود . آنها  فکر تغییر در زندگیشان را از سرشان بیرون کرده اند و باور ندارند می توانند با  تغییرات کوچک و مرحله به مرحله  در باور و نحوه نگرششان، تغییرات شگرفی را در زندگیشان به وجود آورند. آنها تسلیم شرایط هستند و در دنیائی که روز به روز عرصه بر فقرا تنگ و تنگ تر می شود بر باورهای غلطشان پافشاری می کنند.

آنها دائما در حال توجیه  ناکامیهای خود هستند  و نه تنها خود را مسئول  نمی دانند بلکه شرایط و دیگران را مقصر ناکامیهای خود می دانند.آنها قدم در هر راهی می گذارند چون با فکر شکست قدم در راه می گذارند شکست می خورند و این دور ادامه دارد.

این افراد معمولا هدفی در زندگی ندارند و به زندگی به عنوان مدت زمانی می نگرند که خوب یا بد می گذرد.آنها انگیزه ای هم برای بهتر زیستن و مفید بودن برای خود ندارند.آنها نمی دانند از زندگی چه می خواهند،چه کاری می خواهند بکنند ،به کجا می خواهند بروند و اصلا زندگیشان را از کجا شروع بکنند.

در مقابل این افراد که اکثر قریب به اتفاق مردم دنیار را به خود اختصاص می دهند،افراد مسئول و هدفمند قرار دارند که در مسیر ثروتمندی قرار می گیرند.

وقتی شکستها و ناکامیها در کار و زندگی ایجاد می شوند ساده ترین و منطقی ترین راه،دست کشیدن از ادامه مسیر است و اغلب قریب به اتفاق افراد این کاررا انجام می دهند  در حالیکه کسانی که در مسیر ثروتمند شدنقرار می گیرند مسیر را ترک نمی کنند چون می دانند پیروزی را باید در یک قدمی بعد از شکست جستجو کرد.آنها می دانند قبل از موفقیت باید شکستهای مقطعی را پذیرفت.بسیار کم هستند کسانی که با آرزوی ثروتمندی،مشکلات و ناکامیها را کنارزده و به ثروت می رسند.

آنها می دانند چه می خواهند و مسیر خود را با تلاش و هوشمندی و مداومت می سازند.سخت کوشی و مداومت در کنار ذهنیت موفقاست که موجب پیروزی آنها می شود.

آنها می دانند که خواستن و آرزو کردن به تنهائی موجب ثروتمند شدن نمی شود بلکه اشتیاق وسواس گونه و هدفگذاری و برنامه ریزی دقیق و مداومت و پایداری در برابر مشکلات و ناکامیهاست که موجب ثروتمندی می شود.

آنها به خوبی خود را می شناسند و خود را در مسیری قرار می دهند که با روحیات،شخصیت و علاقمندیهایشان هم راستا باشد.آنها مسیر صحیح ثروتمندی را می سازند.آنها می دانند که برای پیمودن صحیح و سریع مسیر ثروتمندی باید  دانش ثروتمندی  را نیز فرا گیرند تا در بحرانها و حواد ث مسیر خود را گم نکنند.